Hominum causa omne ius constitutum sit
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

PRAWO CYWILNE
Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, spadkowego oraz prawa zobowiązań.
Terminowo i rzetelnie udzielamy porad prawnych i sporządzamy opinie prawne obejmujące swoim zakresem zagadnienia wyżej wskazanych części prawa cywilnego.
Specjalizujemy się w opracowywaniu pozwów, wniosków, środków odwoławczych i innych pism procesowych. Przygotowujemy również projekty umów. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi broniąc ich interesów podczas sporów sądowych.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
Na Państwa życzenie udzielamy porad prawnych oraz opracowujemy opinie prawne na potrzeby zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Fachowo i rzetelnie sporządzamy pozwy, wnioski i inne pisma procesowe. Reprezentujemy interesy Klientów w postępowaniach sądowych broniąc ich racji w trakcie sporów.

Specjalizujemy się m.in. w następujących sprawach:
- orzeczenie rozwodu, separacji,
-  ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
- z zakresu władzy rodzicielskiej,
- podział majątku wspólnego,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
-  alimenty,
-  ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
- i inne

UZYSKIWANIE ODSZKODOWAŃ
Mając na uwadze interesy naszych Klientów oferujemy pomoc w skutecznym dochodzeniu roszczeń m.in. z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych, naruszeń dóbr osobistych,szkód doznanych w wyniku błędów medycznych.  Ponadto prowadzimy sprawy o rekompensatę i zadośćuczynienia przeciwko zakładom ubezpieczeń oraz innym odpowiedzialnym osobom z tytułu wypadków komunikacyjnych z OC i AC.

PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE
Pomoc prawna z zakresu prawa karnego obejmuje udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pism, sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jak również obronę oskarżonego na każdym etapie postępowania karnego oraz karnoskarbowego.  Specjalizujemy się również w obronie obwinionych na każdym etapie postępowania wykroczeniowego. Reprezentujemy ponadto oskarżycieli posiłkowych, oraz oskarżycieli prywatnych rzetelnie dbając o ich interesy.

Zespół Kancelarii stoi również na straży praw osób skazanych i osadzonych, podejmując się prowadzenia spraw dotyczących odroczenia wykonania kary i udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

PRAWO ADMINISTRACYJNE
Nasza Kancelaria proponuje Państwu kompleksową obsługę prawną obejmującą zagadnienia prawa administracyjnego. Specjalizujemy się w udzielaniu porad prawnych oraz sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przez organami i sądami administracyjnymi. Zajmujemy się również sporządzaniem odwołań od decyzji organów administracyjnych oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH -
Pomoc Prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje udzielanie fachowych porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych na potrzeby zagadnień z tej gałęzi prawa. Oferujemy ponadto sporządzanie pozwów, odwołań od decyzji organu rentowego oraz innych pism procesowych.

Reprezentujemy interesy klientów przed sądami i organami stojąc na straży ich interesów.

Specjalizujemy się m.in. w następujących sprawach:
- ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy,
- mobbing, dyskryminacja w Zakładzie Pracy,
- roszczenia wynikające z zakazu konkurencji
- powództwa o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy (w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe),
- i inne